Tag: ตู้ MDB

ตู้ MDB

เรื่องที่เราจะต้องรู้ ในเรื่องของ “ตู้ MDB”เรื่องที่เราจะต้องรู้ ในเรื่องของ “ตู้ MDB”“ตู้ MDB” นั้นเป็นหนึ่งในตู้ที่ค่อนข้างสำคัญของ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากว่า ตู้ MDB นั้นจะเป็นหนึ่งในตู้ที่ค่อนข้างสำคัญ ที่จะคอยควบคุมไฟโรงงานในอุตสาหกรรมทั้งโรงงาน ดังนั้นในเรื่องของ “ตู้ MDB” นั้นค่อนข้างสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง  “เรื่องที่เราจะต้องรู้ ในเรื่องของ “ตู้ MDB”  เพื่อความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ   ไม่ควรใช้งานใกล้กับน้ำ และ ความชื้น   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ความชื้น และ น้ำ”  นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกใช้งาน “ตู้ MDB” ให้ใกล้กับน้ำ และ ความชื้น ละก็ อาจจะทำให้ ตู้ MDB นั้นเกิดอาการทำงานแบบผิดพลาด และ